Letselschadejurist bij uw letselschade

Wat is letselschade?

Recht op een schadevergoeding

Let op met letselschadespecialisten

Wat is letselschade?


Letselschade is de lichamelijke of geestelijke schade die u lijdt als gevolg van bijvoorbeeld een verkeer - of bedrijfsongeval of een medische fout. Een ander kan hiervoor aansprakelijk zijn, Letselschadejuristen.com kan deskundig uw letselschadezaak regelen.


Door een ongeval, medische fout of misdrijf kan iemand letsel oplopen. Persoonlijk leed en letsel heeft voor iedereen grote gevolgen. Het belangrijkste is natuurlijk dat het slachtoffer weer wordt hersteld, maar vaak is er ook economische schade. Het slachtoffer komt voor moeilijke vragen te staan over de aansprakelijkheid, de schade en hoe hij vergoeding kan krijgen.

Bij de informatie op deze website gaan we uit van de situatie dat een ander (mogelijk) aansprakelijk is voor de letselschade van het slachtoffer. Of iemand anders al dan niet aansprakelijk is, kan alleen uw letselschadejurist beoordelen.

Letselschade kan het gevolg zijn van

• Een verkeersongeval   • Letsel toegebracht door dieren  
• Een bedrijfsongeval   • Een beroepsziekte  
• Een medische fout   • Nalatigheid door overheid  
• Een gebrek in een product   • Een misdrijf  


Letselschadejurist bij uw letselschade


Wanneer iemand anders aansprakelijk is voor uw letsel, dan kunt u bij de veroorzaker of zijn verzekeraar terecht voor vergoeding van uw schade. Het regelen van een letselschadezaak is in de meeste gevallen een ingewikkeld en emotioneel belastend proces. U krijgt met veel verschillende partijen en uiteenlopende belangen te maken. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringsmaatschappijen, juristen, arbeidsdeskundigen of medisch specialisten. En de praktijk leert ons dat de ‘schuldvraag’, de hoogte van de schade en de financiële vergoeding daarvoor in 100% van de gevallen tot langdurige discussie leiden.

Daarom is het meer dan verstandig om u door een deskundige partij te laten bijstaan.

Letselschade kan bestaan uit kosten als

• verlies van inkomsten

• medische kosten die uw verzekeraar niet vergoedt

• aanpassingen aan uw auto of woning

• hulp in de huishouding of bij het onderhoud van uw huis

• Door het lichamelijk letsel heeft u schade opgelopen en heeft u mogelijk recht op een letselschadevergoeding.Recht op een schadevergoeding


Wanneer kunt u een schadevergoeding eisen?

De wet biedt verschillende mogelijkheden om schade te eisen. Om te bepalen of u recht hebt op een schadevergoeding, wordt er gekeken naar het handelen zelf en de schade.

Om schade te kunnen verhalen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

• er moet een aansprakelijke tegenpartij zijn,

• er moet bewijs zijn van die aansprakelijkheid,

• er moet bewijs zijn dat de schade (het letsel) het gevolg is van het ongeval,

• de tegenpartij moet WA verzekerd zijn of financieel verhaal kunnen bieden,

• de schade kan pas volledig afgewikkeld worden als na verloop van tijd het letsel genezen is of niet verder zal herstellen. Tot die tijd zijn voorschotten mogelijk.
Artikel 6:106 BW geeft de wettelijke grondslag voor de gevallen waarin het mogelijk is een vergoeding van de immateriële schade toe te kennen. Dit artikel luidt:

“Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding:

A. indien de aansprakelijke persoon het oogmerk (de bedoeling) had zodanig nadeel toe te brengen;

B. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;

C. (…) aantasting van de nagedachtenis van een overledene (…).

Van deze opsomming is het lichamelijk letsel de voornaamste oorzaak voor de vergoeding van immateriële schade. Hieronder valt niet alleen een verwonding die van buiten het lichaam komt, maar bijvoorbeeld ook een verwonding in de zin van beschadiging van weefsel door besmetting en ziekte of door niet tijdig medisch ingrijpen.

Naast lichamelijk letsel wordt ook psychisch letsel aanvaard als oorzaak om voor vergoeding van immateriële schade in aanmerking te komen. Het betreft hier dan over het algemeen psychische schade als gevolg van een bepaalde, traumatische gebeurtenis (bijv. ontucht of verkrachting, het meemaken van een ernstig ongeval). Deze psychische schade wordt dan meestal ondergebracht onder ‘aantasting in de persoon’.Let op met "Letselschadespecialisten"


Let op met “letselschadespecialisten” bij het verhalen van uw letselschade


Als u slachtoffer bent van een ongeval is het voor u vaak niet duidelijk wie u het beste bij kan staan voor het verhaal van uw schade op de verzekeraar. Waar moet u op letten?


Letselschadespecialist


Op het internet bieden zich veel bureaus aan als letselschadespecialist. Het is voor de leek vaak ondoenlijk om een keuze te maken, mede gelet op de rooskleurige vooruitzichten die de letselschadespecialisten vaak in het verschiet stellen.

Een ieder kan zich letselschadespecialist of letselschade - expert noemen. Mogelijk zijn deze ‘experts’ zelfs geen juristen en hebben geen juridische opleiding en kennis om de letselschade voor u te verhalen. Toch kunnen zij zich als specialist op het internet profileren.