Kompensacja szkód

Obrażenia ciała

Prawo do kompensaty za spowodowaną szkodę

Uważaj na specjalistów od obrażeń ciałaCZYM SĄ OBRAŻENIA CIAŁA?Obrażeniem ciała – jest umyślne albo nieumyślny uszczerbek na zdrowiu, spowodowany w wyniku: wypadku samochodowego, wypadku w pracy, błędem medycznym oraz innego rodzaju przemocy.Informacje na tej stronie przypuszczają sytuacje, w której pozwany ponosi odpowiedzialność za obrażenia ofiary. To, czy ktoś inny jest również winny, można stwierdzić po konsultacji z prawnikiem.

Ponieważ, w przypadku, gdy osoba trzecia jest odpowiedzialna za spowodowanie obrażeń ciała, masz prawo do odszkodowania za szkodę, a z kolei druga strona, która spowodowała szkodę, lub jej towarzystwo ubezpieczeniowe powinna zapłacić za wyrządzoną szkodę. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania za szkodę należy wziąć pod uwagę szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, czyli to wszystko, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia.

Odszkodowanie może obejmować koszty powstałe na wskutek wypadku, takie jak


• utrata dochodówа

• koszty leczenia, nie uwzględnione w Twoim ubezpieczenieu

• naprawa samochodu lub domu

• pomoc w utrzymaniu domu

• Kompensata za obrażenia ciałaKOMPENSATA ZA SPOWODOWANĄ SZKODĘ


Kompensacja szkód, jako jeden z mechanizmów ochrony praw obywatelskich, jest przewidziana przez prawo holenderskie i regulowana przez holenderski kodeks cywilny. Obowiązki wynikające z wyrządzenia szkody są określone w art. 6: 106 BW, który stanowi jednoznacznie.

Według norm prawnych wynika, że decyzja odnośnie wypłacenia odszkodowania jest próbą zrekompensować poniesioną szkodę, w stopniu w którym mogą to zrobić pieniądze, przywrócić osobie poszkodowanej pozycję, w której ona była przed wydarzeniem, które spowodowało obrażenia; to znaczy, że celem nie jest uzyskanie zysku, lecz faktyczną rekompensatę za spowodowaną szkodę.

Rekompensata podlega różnorodnym przepisom i normom sądowym. Ogólnie rzecz biorąc, rekompensata za szkody, które można obliczyć pieniędzmi , nazywana jest wstępnie oszacowaną stratą (schadestaat/liquidated damages). W szczególności, do wstępnie oszacowanych strat, można zaliczyć sytuację, która umożliwia sprawiedliwą wstępną ocenę szkody poniesionej przez jedną ze stron, jeżeli druga strona jest za to odpowiedzialna.

Odszkodowanie (schadevergoeding/general damages) jest rekompensatą za szkodę, do której w domniemaniu może dojść przy niektórych sytuacjach. Tego typu odszkodowanie można uzyskać nawet bez zgłoszenia specjalnego roszczenia. Decyzja w sprawie odszkodowania jest podejmowana na podstawie złożenia skargi na nieprawidłowe działania, które miały lub mogą mieć negatywne konsekwencje. Na przykład, jeżeli zostało wszczęte postępowanie o obrażenie ciała, zakłada się, że konsekwencją szkody jest ból i cierpienie powoda. Dla tego, jeżeli powód wygrywa sprawę, otrzyma odszkodowanie ogólne, nawet w sytuacji gdy nie zażądał odszkodowania i nie przedstawił dowodów swojego cierpienia. Jeżeli jednak chodzi o odszkodowanie pokrzywdzonemu za utracony dochód, wymagane jest złożenie odrębnego pozwu i przedstawienie dowodu utraty domniemanych zysków. Zwrot ten zwany jest specjalnym zwrotem (verlies verdienvermogen/specific damages).

Kwota odszkodowania w postacie kary, jest kwotą większą od tej, która zostałaby zrekompensowana w postacie czystego odszkodowania. Odszkodowanie za oczekiwane straty (toekomstige schade/prospective damages) zostaje przyznana powodowi nie jako rekompensata za poniesioną stratę do momentu wszczęcia postępowania sądowego, lecz jako odszkodowanie strat których może on ponieść w przyszłości. Czasami sąd może uznać, że taka szkoda lub strata jest spodziewana w bardzo odległej przyszłości, a zatem nie podlega rekompensacie.
PRAWO DO KOMPENSATY ZA SPOWODOWANĄ SZKODĘOdszkodowanie, jako jeden z mechanizmów ochrony praw obywatelskich, jest przewidziany przez Holenderskie prawo i reglamentowany poprzez Holenderski kodeks cywilny. Obowiązki , wynikające w wyniku zadania szkody są zaznaczone w artykule 6:106 BW, w postaci wyraźnej i niepodważalnej pozycji:

„Szkoda wyrządzona osobie, bądź firmie, w wyniku nielegalnych działań ( albo bezczynności) podlega rekompensacie konsekwentnej do sporządzonej krzywdy”

Kierując się danym artykułem, możemy w sposób dobrowolny, bądź drogą sądową wyegzekwować:

A. Odszkodowanie za szkody materialne oraz zadośćuczynienie za czyn spowodowany umyślnie;

B. Zadośćuczynienie za upokorzenie uderzające w ludzką godność;

C. Zadośćuczynienie za naruszenie dobrej pamięci osoby zmarłej.

Z tej listy, właśnie uszkodzenie ciała jest głównym powodem uzyskania zadośćuczynienia. Które obejmuje nie tylko bezpośrednią traumę, lecz również traumę powstałą w wyniku infekcji, choroby lub w wyniku nieadekwatnej pomocy medycznej.

Oprócz urazów ciała , trauma psychologiczna jest również brana pod uwagę jako podstawa do zadośćuczynienia. Zazwyczaj, szkoda psychologiczna, jest spowodowana w wyniku traumatycznych zdarzeń ( na przykład, napaść o treści seksualnej lub gwałt, poważne obrażenia). Psychologiczna trauma wchodzi do listy obrażeń - “naruszenie wobec osobowości”UWAŻAJ NA SPECJALISTÓW OD OBRAŻEŃ CIAŁAZalecamy zwrócić szczególną uwagę przy podpisywaniu umowy z specjalistami od obrażeń ciała. Przy podpisywaniu umowy, zaleca się ustalić wynagrodzenie godzinowe, badź wynagrodzenie na podstawie umowy “No cure, no pay”.

Nasz prawnik, który się specjalizuje w zagadnieniach związanych z odszkodowaniami, może omówić wszelkie możliwości rozwoju sprawy podczas konsultacji, która zawsze jest darmowa.